Author

Maxime van Dort

Associate

Read More
Author

Maxime van Dort

Associate

Read More

23 March 2020

The compensation scheme comes into effect on 1 April 2020

  • IN-DEPTH ANALYSIS

De compensatieregeling treedt 1 april 2020 in werking

Eerder informeerden wij u al over de Wet compensatie transitievergoeding (hierna: de compensatieregeling), die per 1 april 2020 in werking zal treden. Inmiddels is het bijna zover en willen wij u er graag op attenderen dat al betaalde transitievergoedingen in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden bij het UWV kunnen worden teruggevraagd. Dit geldt ook met betrekking tot beëindigingen met wederzijds goedvinden.

Hoogte van de vergoeding

In principe wordt de betaalde transitievergoeding gecompenseerd, maar hierop zijn enkele uitzonderingen gemaakt. Zo wordt maximaal de transitievergoeding gecompenseerd zoals deze gold op de eerste dag na 104-weken ziekte van de werknemer. Een eventueel hogere betaalde vergoeding omdat het dienstverband een tijd slapend is gehouden, komt voor rekening van de werkgever. Daarnaast wordt een betaalde vergoeding volgens de berekeningswijze uit 2019 alleen gecompenseerd volgens de berekeningswijze uit 2019 indien werkgever en werknemer vóór 1 januari 2020 overeenstemming hebben bereikt omtrent de beëindiging van het dienstverband. Ook kunnen eventuele transitie- of inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht op de aan de werkgever te betalen compensatie. In eerste instantie was een tweede maximum ingevoerd, ter hoogte van het bedrag van het tijdens ziekte aan de werknemer betaalde brutoloon. Dit tweede maximum zal echter (voorlopig) niet in werking treden.

Termijn voor het indienen van een aanvraag tot compensatie

Voor alle reeds betaalde transitievergoedingen vóór 1 april 2020 (de oude gevallen), geldt dat uiterlijk 1 oktober 2020 (dus binnen zes maanden) een aanvraag tot compensatie dient te worden ingediend. Hierna is dit niet langer mogelijk. Voor alle te betalen transitievergoedingen vanaf 1 april 2020 (“de nieuwe gevallen”), geldt eenzelfde maximale termijn van zes maanden na betaling van de (volledige) transitievergoeding tot het indienen van een verzoek tot compensatie. Als bepalend moment voor betaling is gekozen voor het moment waarop de transitievergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever. 

Te verstrekken gegevens

Het UWV stelt een (digitaal) formulier ter beschikking wat door werkgevers moet worden ingevuld. Daarnaast zullen verschillende gegevens door de werkgever moeten worden verstrekt om te kunnen bewijzen dat er recht op compensatie bestaat voor een reeds betaalde transitievergoeding. De volgende gegevens dient een werkgever aan het UWV te overleggen:

  • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken)
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
  • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Bij een incomplete aanvraag wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. In de regel zal het UWV de werkgever hiervoor 14 dagen geven voor de nieuwe gevallen en 28 dagen voor de oude gevallen.

De beslistermijn

Het UWV dient te beslissen op de aanvragen binnen een redelijke termijn. In de regel zal deze termijn acht weken zijn voor de nieuwe gevallen en zes maanden voor de oude gevallen. Dit is anders indien u een werknemer in dienst heeft op 1 april 2020, waarmee het dienstverband vóór 1 april 2020 beëindigd had kunnen worden (omdat het opzegverbod toen al was vervallen). Ook in dat geval is een beslistermijn van zes maanden gerechtvaardigd.

Maatregelen omtrent de coronacrisis

Het is mogelijk dat aanvragen niet meteen op 1 april 2020 in behandeling zullen worden genomen, of de beslistermijn zal worden verlengd in verband met de huidige werkdruk bij het UWV rondom de coronacrisis. Hierover is echter nog niets bekend. Mochten er wijzigingen zijn met betrekking tot deze regeling of de beslistermijn, dan stellen wij u hier uiteraard van op de hoogte.

Tot slot kunnen wij u uiteraard voorzien van advies en hulp bij het terugvragen van een betaalde transitievergoeding in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Schroom niet om daartoe contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Employment, pensions & mobility

Legislative proposal amending the reintegration obligations in the second year of illness for employees of small and medium-sized employers

17 November 2023
Briefing

by Maxime van Dort

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Assessment of Employment Relationships and Legal Presumption (Clarification) Act

7 November 2023
Quick read

by Maxime van Dort

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Terms of employment in the Netherlands

3 April 2023
Quick read

by Maxime van Dort

Click here to find out more