Author

David Mulder

Counsel

Read More
Author

David Mulder

Counsel

Read More

14 July 2020

Patent law in emergency situations

  • QUICK READ

The issue of high costs of pharmaceuticals has been on the agenda of the Dutch government for some time. In 2018, then-minister Bruins stated he wished to explore how compulsory licences could be used in this respect. The arrival of the coronavirus crisis has rekindled interest in this matter.

Since the beginning of the coronavirus crisis, over 9 million infections have been confirmed worldwide, with the death toll exceeding 450 thousand people. All over the world, a vaccine against the virus is being researched. A question raised regularly is what the options are from a patent law perspective when researching new medicinal products in a time of crisis.

The law does not provide for any automatic, more flexible way of dealing with patent infringement in emergency situations. In the event patents are being infringed, parties may initiate court proceedings requesting the court not to impose a prohibition on account of compelling public interest. However, such requests are rarely granted and even if the court were to concur, the question remains whether there will be any benefit; for the patent owner is still entitled to damages. Even in emergency situations, risking patent infringement with all risks involved is therefore not recommended. If a patent owner is not willing to voluntarily grant a licence in the public interest (in a time of crisis), it would be more preferable to ask the Minister of Economic Affairs to grant a compulsory licence.

David Mulder| Associate (Patents and Innovation)

David Mulder authored the article Octrooirecht in noodsituaties (Patent law in emergency situations) for the journal Tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER). In the article, he explores various (patent law) possibilities and impossibilities while researching new medicinal products in a time of crisis.

Full article IER (in Dutch) 


De hoge kosten van geneesmiddelen is een onderwerp dat al enige tijd op de agenda van de Nederlandse overheid staat. In 2018 gaf toenmalig minister Bruins aan te willen verkennen hoe het instrument van de dwanglicentie daarbij kan worden ingezet. Met de coronacrisis is dit een onderwerp dat wederom in de belangstelling staat. Sinds het begin van de coronacrisis zijn wereldwijd meer dan 9 miljoen besmettingen vastgesteld en meer dan 450 duizend personen overleden aan het virus. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar een vaccin tegen het virus. Een vraag die daarbij regelmatig speelt is wat octrooirechtelijk mogelijk is bij de zoektocht naar een nieuw medicijn in crisistijd.

De wet voorziet niet in een regeling waarmee automatisch soepeler wordt omgegaan met octrooi-inbreuk in noodsituaties. In geval van inbreuk kunnen partijen de rechter in een procedure eventueel verzoeken  om geen verbod op te leggen wegens zwaarwegende maatschappelijke belangen. Dergelijke verzoeken worden echter zelden gehonoreerd en zelfs als de rechter daarin zou meegaan, is het de vraag wat men ermee opschiet. De octrooihouder behoudt namelijk het recht op schadevergoeding. Ook in noodsituaties is het daarom niet aan te bevelen om met alle risico’s van dien inbreuk op een octrooi te riskeren. Indien een octrooihouder (in crisistijd) niet bereid is vrijwillig een licentie te verlenen ten behoeve van het maatschappelijke belang, ligt het meer voor de hand om de Minister van Economische Zaken te verzoeken een dwanglicentie te verlenen.

David Mulder | Associate (Patents and Innovation)

Voor het Tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht  (IER) schreef David Mulder het artikel ‘Octrooirecht in noodsituaties’ waarin hij in gaat op de verschillende (octrooirechtelijke) mogelijkheden en onmogelijkheden bij de zoektocht naar een nieuw medicijn in crisistijd.

Artikel in IER

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe