Authors

Janka Brezániová

Partner

Read More

David Volek

Senior Associate

Read More

Iva Gráczová

Senior Associate

Read More
Authors

Janka Brezániová

Partner

Read More

David Volek

Senior Associate

Read More

Iva Gráczová

Senior Associate

Read More

16 June 2021

Definition of the company’s scope of business

  • Quick read

As a result of recent Supreme Court Decision NS 27 Cdo 3549/2020, we recommend that companies recheck the correctness of the scope of their business, which is recorded in the commercial register and stated in the memorandum or articles of association. According to the above case law, business activity defined only as “manufacturing, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of the Trade Licensing Act” is considered as having no legal effect because of the lack of detail, and therefore shall be disregarded.

A company’s scope of business, through which the shareholders determine the main direction of the firm, is one of the essential elements of the articles or memorandum of association, and therefore should reflect the shareholders’ intention expressed in the company’s founding documents. Even in cases of unqualified trade, particular areas of activity that the company engages in or intends to engage in must be specified in sufficient detail and must be stated in the memorandum or articles of association. Otherwise, the founding documents will not fulfil legal requirements, and the court of registration may refuse to enter an unclearly specified scope of business in the commercial register. The court of registration could also call on the company to rectify inaccuracies in the existing entries or possibly impose a fine of up to CZK 100,000. In extreme cases, it could order the winding up of the firm.


Vymezení předmětu podnikání obchodních korporací

V důsledku nového rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS 27 Cdo 3549/2020) doporučujeme obchodním korporacím překontrolovat správnost zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku a ve společenské smlouvě nebo stanovách. Podle daného judikátu je totiž předmět podnikání vymezený pouze jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ z důvodu neurčitosti zdánlivým právním jednáním a nelze tedy k němu přihlížet.

Předmět podnikání společnosti je jednou z podstatných náležitostí stanov, resp. společenské smlouvy, jehož prostřednictvím společníci určují základní směřování společnosti a skutečná podnikatelská činnost společnosti by tak měla odpovídat vůli společníků vyjádřené v zakladatelském právním jednání. I u „živnosti volné“ tedy musí být dostatečně specifikovány konkrétní obory činností, které korporace provozuje, případně hodlá provozovat, a ty musí být uvedeny již přímo ve společenské smlouvě nebo stanovách. V opačném případě zakladatelské právní jednání nesplňuje zákonné požadavky a rejstříkový soud může odmítnout neurčitý předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat. Rejstříkový soud může rovněž vyzvat společnosti k nápravě vadného stavu u existujících zápisů, popř. uložit pokutu až do výše 100 000 Kč a v krajním případě nařídit zrušení společnosti s likvidací.
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

Amendment to the Act on the Registration of Beneficial Owners

Available in Czech and German

22 September 2022
Briefing

by multiple authors

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

The latest Supreme Court decisions on business corporations

Available in Czech

17 August 2021
Briefing

by Janka Brezániová

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Register of beneficial owners – back in a new form

Available in Czech

22 March 2021
In-depth analysis

by multiple authors

Click here to find out more